మార్చి 26 గురువారం మిథున రాశి  

152

మిథున రాశి : బిజీగా ఉండడం తప్ప ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. ఈరోజు,కొంతమంది వ్యాపార వేత్తలు వారిప్రాణస్నేహితుడి సహాయమువలన ఆర్ధికప్రయోజనాలు పొందు తారు. ఈ ధనము వలన మీరు అనేక సమస్యల నుండి బయటపడ వచ్చును. మీ సంతానానికి చెందిన ఒకసన్మానపు ఆహ్వానం మీకు సంతోషకారకం కాగలదు. వారు, మీ ఆశలమేరకు ఎదిగి, మీకలలను నిజం చేసే అవకాశం ఉన్నది.

Gemini Horoscope Today
Gemini Horoscope Today

గతంలో మీకు ప్రియమైన వారితోగల అభిప్రాయ భేదాలను మన్నించడం ద్వారా, మీ జీవితాన్ని అర్థవంతం చేసుకుంటారు. మీ పై అధికారి, బాస్ కి క్షమించడాలమీద అభిరుచిలేదు- అతడి మంచితనం కావాలంటే, మీ పని మీరు చేసుకొండి. మీ జీవిత భాగస్వామి సమక్షంలో ఈ రోజు మీకు అద్భు తంగా గడుస్తుంది. తను మీ ముందు బెస్ట్ ఈవ్ గా సాక్షాత్కరించడం ఖాయం.
పరిహారాలుః వృత్తి లో వృద్ధి కోసం, ఇంట్లో ఓక తులసి మొక్క ని పెంచండి.