శ్రీ అంటే అర్థమేమిటి? శ్రీకారంతో కార్యజయం

ఓంకారం, శ్రీకారం మంగళవాచకాలు. శ్రీకారంతో ప్రారంభించిన ఏ కార్యమైనా జయం పొందుతుంది. క్షేమం కలుగుతుంది. ఏ కార్యక్రమమైనా ప్రారంభించడాన్ని శ్రీకారం చుట్టారు అని అంటూ ఉంటాం. శ్రీ అనే శబ్దానికి లక్ష్మి మొదలైన అర్ధాలున్నాయి. అలాగే శ్రీని స్త్రీవాచకంగా గుర్తిస్తారు. సీతతో కూడిన రాముణ్ణి శ్రీరాముడు అనాలని కొందరు చెబుతారు. మంత్రసాధనలో కూడా శ్రీం బీజానికి ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి ఉంది. మొత్తంమీద శ్రీ అనేది గౌరవ పురస్పరంగా వాడే శబ్దంగా గుర్తించాలి.

అయితే నిజానికి ఇది స్త్రీ శబ్దంగా వాడుతున్నాం కాని అది స్త్రీ, పురుష శబ్దాలకు అతీతమైనది. సర్వజగత్తు దేనితో నడుస్తుందో, ఏది తెలిస్తే మిగిలినవి ఏవి అవసరం లేదో అదే శ్రీ. శ్రీ శబ్దానికి శోభ, శాంతి అని అర్థాలు ఉన్నాయి. ఆనందం, తేజస్సు, బ్రహ్మశక్తి కలయికనే శ్రీ. అంటే విశ్వంలో ఏది అంతిమమో, ఏది అనాదియో అదే శ్రీ. దాని గురించి తెలుసుకునే విద్యనే శ్రీ విద్య అంటారు. శ్రీ విద్య అంటే అమ్మవారి ఉపాసకులు కూడా. అందరికీ ఆశ్రయాన్నిచ్చే శక్తి,లేదా అందరూ అంటే త్రిమూర్తులకు సైతం ఆశ్రయమిచ్చే శక్తిని శ్రీ అని అంటారు. ప్రస్తుతం సాధారణంగా గౌరవవాచకంగా, శుభప్రదమైనదిగా శ్రీ ఉపయోగిస్తున్నాం. ఇది ఒక బీజాక్షరం కూడా.

– శ్రీ