మొత్తం ప్రస్తుతం నయమైనవి మరణాలు
ప్రపంచం 29,870,286 7,279,704 21,648,895 941,687
భారత్‌ 51,11,858 10,10,390 40,17,533 83,206
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ 5,92,760 90,279 4,97,376 5,105
తెలంగాణ 1,62,844 30,401 1,31,447 996
TESTS: ANDHRA PRADESH : 30.2L , TELANGANA: 8L.                statistics from worldometer & covid19india
తాజా వార్తలు | Just Inవిశ్లేషణ | Political Analysis

సినిమా | Entertainment

Josh short Videos App
రాజకీయం | Politics
ధర్మ సందేహాలు