మొత్తం ప్రస్తుతం నయమైనవి మరణాలు
ప్రపంచం 20,889,042 6,366,630 13,773,834 748,578
భారత్‌ 24,37,850 6,61,244 17,28,534 47,598
తెలంగాణ 86,475 22,736 63,074 665
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ 2,64,142 90,840 1,70,924 2,378
TESTS: ANDHRA PRADESH : 27.1L , TELANGANA: 6.9L.                statistics from worldometer & covid19india
తాజా వార్తలు | Just Inవిశ్లేషణ | Political Analysis

సినిమా | Entertainment

INDEPENDENCE DAY
Josh short Videos App
రాజకీయం | Politics
ధర్మ సందేహాలు

గ్యాలరీ | Gallery
ప్రేరణ | Inspiration
ఇంట్రెస్టింగ్‌ | Interesting
ఆహారం | FOOD
ఆరాధన | DEVOTION
ఆరోగ్యం | HEALTH
ఆహారం | FOOD
విద్యా - ఉద్యోగం | EDUCATION
వికాసం | MOTIVATION
విజ్ఞానం | SCIENCE