హనుమాన్‌ చాలీసా – హనుమాన్‌ అనుగ్రహముతో అన్నీ శుభములే

12

హనుమాన్‌ చాలీసాను రచించినది శ్రీ తులసి దాసు. తులసి దాసుకు హనుమంతుని దర్శనము జరిగిన తరువాత ఆ ఆనందములో హనుమాన్ చాలీసా వ్రాసారని తెలుస్తుంది. హనుమను పుజించువారు సమస్త దేవతలను పూజించిన ఫలమును పొందెదరు. వారికీ భోగ మోక్షములు నిలిచి యుండును. రోజుకు 11 పర్యాయములు హనుమాన్ చాలీసా నలభై రోజులు పారాయణ చేసిన వారికీ హనుమ అనుగ్రహముతో, వివాహం, ఉద్యోగం, ఆరోగ్యం, గ్రహ దోష నివారణ మొదలగునవి నిశ్చయముగా ప్రాప్తించును.

చిన్న పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు అనేక సమస్యలు, భయాలు. వీటన్నింటిని పారద్రోలడానికి అత్యంత శక్తివంతమైనది అత్యంత సులభమైన తంత్రం హనుమాన్‌చాలీసా పారాయణం. ప్రతి రోజు స్నానం చేసిన అనంతరం సింధూరధారణ చేసి హనుమాన్ చాలీసా చదివితే చాలు అన్ని సమస్యలు మాయం. ముఖ్యంగా ఏండ్ల తరబడి ఏదైనా పని లేదా ఆటంకాలు వస్తుంటే మండలం పాటు దీక్షగా హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేస్తే చాలు సమస్య తప్పక పరిష్కారం అవుతుంది. ఇక ఈతిబాధలు, గ్రహబాధలు ఉన్నవారు కనీసం 21 రోజులు ప్రతిరోజు ఆంజనేయస్వామి దేవాలయ ప్రదక్షిణలు, సింధూర ధారణ చేస్తే తప్పక అన్ని బాధలు పోతాయి. ఇక వివాహం కానివారు, ఉద్యోగాలు రానివారు మండలం లేదా అర్ధమండలం హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం, ఆంజనేయస్వామి దేవాలయంలో 21 ప్రదక్షిణలు, ఉపవాస నియమాలు పాటిస్తే తప్పక ఆ సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి.

ఇంకా సకలకార్య జయం, కుటుంబ సంతోషం, సంతానవృద్ధి కోసం రామాయణంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధిచెందిన సుందరకాండ పారాయణం చేయాలి. దీన్ని పండితులతో మూడు, ఏడు రోజుల పారాయణం చేస్తే తప్పక ఫలితం వస్తుంది. అదేవిధంగా పిల్లలు తరుచుగా భయపడుతుంటే, పక్కలో మూత్రం పోసుకుంటుంటే తెలుగువారు ఆంజనేయదండకాన్ని చదువాలి. మాటలు వచ్చిన పిల్లలకు అయితే ఆంజనేయదండకాన్ని నేర్పిస్తే సమస్యలు పోతాయి.

Hanuman Chalisa in Telugu
Hanuman Chalisa in Telugu

దోహా

శ్రీగురుచరణసరోజరజ నిజమన ముకుర సుధారి
వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి |

బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌ పవనకుమార
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార |

హనుమాన్‌ చాలీసా

చౌపాయీ

జయ హనుమాన జ్ఞానగుణసాగర
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర | 1

రామదూత అతులితబలధామా
అంజనిపుత్ర పవనసుతనామా | 2

మహావీర విక్రమ బజరంగీ
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ | 3

కంచనవరన విరాజ సువేసా
కానన కుండల కుంచిత కేశా | 4

హాథ వజ్ర అరు ధ్వజా విరాజై
కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై | 5

శంకరసువన కేసరీనందన
తేజ ప్రతాప మహాజగవందన | 6

READ ALSO  హనుమంతుడుని అర్చిస్తే సకల కార్య జయం !!

విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర | 7

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా
రామ లఖన సీతా మన బసియా | 8

సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిం దిఖావా
వికట రూప ధరి లంక జరావా | 9

భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే | 10

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే
శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే | 11

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ
కహా భరత సమ తుమ ప్రియ భాయీ | 12

సహస వదన తుమ్హరో యస గావైం
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై | 13

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా
నారద శారద సహిత అహీశా | 14

యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే | 15

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా | 16

తుమ్హరో మంత్ర విభీషన మానా
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా | 17

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ | 18

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖమాహీ
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీం | 19

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే | 20

రామ ద్వారే తుమ రఖవారే
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే | 21

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా
తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా | 22

ఆపన తేజ సంహారో ఆపై
తీనోం లోక హాంక తేం కాంపై | 23

భూత పిశాచ నికట నహిం ఆవై
మహావీర జబ నామ సునావై | 24

నాసై రోగ హరై సబ పీరా
జపత నిరంతర హనుమత వీరా | 25

సంకటసే హనుమాన ఛుడావై
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై | 26

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా
తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా | 27

ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై
సోయీ అమిత జీవన ఫల పావై | 28

చారోం యుగ పరతాప తుమ్హారా
హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా | 29

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే
అసుర నికందన రామ దులారే | 30

అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా
అస వర దీన జానకీ మాతా | 31

READ ALSO  జై బోలో హనుమాన్ కీ! అంగరంగ వైభవంగా హనుమాన్ శోభయాత్ర -వీడియో

రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా | 32

తుమ్హరే భజన రామ కో పావై
జనమ జనమ కే దుఖ బిసరావై | 33

అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ
జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ | 34

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ | 35

సంకట హరై మిటై సబ పీరా –
జో సుమిరై హనుమత బలబీరా | 36

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ
కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ | 37

జో శత బార పాఠ కర కోయీ
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ | 38

జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా | 39

తులసీదాస సదా హరి చేరా
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా | 40

దోహా

పవనతనయ సంకట హరణ మంగల మూరతి రూప్
రామ లఖన సీతా సహిత హృదయ బసహు సుర భూప్ |

amazon ad