హనుమంతుడిని ఈ శ్లోకంతో ఆరాధిస్తే చాలు !

హనుమంతుడిని ఏ నామాలతో పూజించాలి, ఏ శ్లోకాలతో ఆరాధించాలనేది చాలామందికి సందేహం. అయితే ఆయనకు సంబంధించి హనుమాన్‌ చాలీసా, ఆంజనేయదండకం పఠిస్తే మంచిది. ఇవి వీలుకాకుంటే కింద చెప్పిన శ్లోకం కనీసం 11 సార్లు పారాయణం చేస్తే మంచిది.

Special Story On Panchamuki Hanuman Temple AT Mantralayam
Special Story On Panchamuki Hanuman Temple AT Mantralayam

శ్లోకం – హనుమానంజనానూను: వాయుపుత్రోమహాబలః
రామేష్ఠ: ఫల్గుణసఖః పింగాక్షో: అమిత విక్రమః
ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోక వినాశకః
లక్ష్మణప్రాణదాతాచ దశగ్రీవస్య దర్పహా
ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః
స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః
తస్యమృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీభవేత్ !!
ఈ శ్లోకాన్ని స్నానం చేసి శుభ్రమైన వస్త్రాన్ని ధరించి కనీసం 11 లేదా అంతకంటే ఎక్కువసార్లు మనస్సులో చదువుకుంటే తప్పక అన్ని లభిస్తాయి.

– శ్రీ