చుట్టుపక్కల వినిపించే మాటలు ప్రవర్తనని మార్చేస్తాయని చెప్పే ఏనుగు కథ..

ఒకానొక ఊరిలో ఏనుగు ఉండేది. ఆ ఏనుగు అంటే రాజుకి చాలా ఇష్టం. అందుకని దాన్ని ఊర్లోనే ఉంచుతూ పెంచుతున్నాడు. దానికోసం మావటివాడిని కూడా ఏర్పాటు చేసాడు. రాజభవనానికి కొద్ది దూరంలో ఒక పెద్ద పాకలో ఏనుగు ఉంటుంది. ఒకరోజు రాత్రి ఆ పాక వెనకాలకి వచ్చిన దొంగలు, వారి వారి దొంగతనాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. అడ్డం వచ్చిన వారిని ఎలా భయపెట్టాలా అని చెప్పుకుంటూ, అశ్లీల సంభాషణలతో మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఈ మాటలు ఏనుగు విన్నది.

ఇలా కొన్ని రోజులు సాగిపోయింది. ఒకరోజు మావటివాడు ఏనుగును చూడడానికి వచ్చాడు. అప్పుడు ఆ ఏనుగు మావటివాడిని తొండంతో పైకి లేపి కింద పడేసి కాళ్ళతో తొక్కేసింది. అంతే మావటివాడు చనిపోయాడు. ఈ వార్త ఊరంతా వ్యాపించింది. రాజుగారు ఇష్టంగా చూసుకున్న ఏనుగు ఇలా చేసిందని ఆశ్చర్యపోయిన జనాలు, ఏనుగుని ఊర్లో నుండి పంపేయాలని రాజుగారిని కోరారు. అపుడు ఏనుగు ఇలా మారడానికి కారణమేంటా అని ఆలోచిస్తూ, ఆ పనిని మంత్రికి అప్పగించాడు.

మంత్రి ఏనుగు ఉన్న పాక వద్దకి వెళ్ళాడు. మంచిమాటలతో సముదాయిస్తూ మెల్లగా ఏనుగు దగ్గరగా వెళ్ళాడు. ఆ మాటలు విన్న ఏనుగు చెవులు బాగా రిక్కించింది. విషయం అర్థమైన మంత్రి, అక్కడున్న వారిని పిలిచి, ఇక్కడేమైనా గొడవ లాంటిది జరిగిందా అని అడిగారు. దానికి వారు, జరిగిందంతా చెప్పారు. ఈ విషయాన్ని రాజుకి చెప్పిన మంత్రి పరిష్కారాన్ని కూడా చెప్పాడు. దయా స్వభావం గల వారిని తీసుకొచ్చి, ఏనుగుతో మాటలు మాట్లాడిస్తే దాని ప్రవర్తనలో మార్పు వస్తుందని చెప్పాడు. అనుకున్నట్టుగానే చేసారు. అప్పుడు ఆ ఏనుగులో మార్పు వచ్చింది.

మీ జీవితంలో మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వినిపించే మాటలు మీ ప్రవర్తనలని మారుస్తాయి. మీ ప్రవర్తన మీద ప్రభావం పడుతుందన్నప్పుడు మీరు అక్కడి నుండి తప్పుకోవాలి. డేర్ టు డూ మోటివేషన్ ఆధారంగా.