నవరాత్రుల్లో దుర్గమ్మ స్తోత్రాలు,వాటి అర్థాలు, ప్రాముఖ్యత..

సెప్టెంబర్ 26 నుంచి దేవీ నవరాత్రులు మొదలు కానున్న సంగతి తెలిసిందే..నవరాత్రుల్లో అమ్మ వారి తొమ్మిది అవతారాలను స్వచ్ఛమైన ఆత్మ మరియు హృదయంతో మన ఇళ్లలోకి స్వాగతించడం ప్రత్యేకం..ఆరోగ్యకరమైన మరియు సంపన్నమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉంటారు. వేదాలు, గ్రంథాల ప్రకారం, నవరాత్రుల తొమ్మిది రోజులలో మంత్రాలను పఠించడం చాలా ముఖ్యం.ఇది మనసు లోపలి నుండి మనల్ని నయం చేస్తుందని నమ్ముతారు. ఒక వ్యక్తి మంత్రాలను పఠిస్తున్నప్పుడు అతని మనస్సు కేంద్రీకృతమవుతుంది. మనస్సును శుద్ధి చేస్తుంది. అయితే ఈ తొమ్మిది రోజుల నవరాత్రులలో ఏ మంత్రాలను పథించాలి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం…

నవరాత్రి 1 రోజు : శైలపుత్రి దేవి

వందే వాద్రిచ్ఛతలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరం |

వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్వినీమ్‌ ||
ఈ మంత్రాన్ని పఠించడం ద్వారా మనస్సులోని ఆత్మ మేల్కొంటుంది. పునరుజ్జీవనాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ మంత్రం భక్తులను ఆపద నుండి కూడా కాపాడుతుంది.

నవరాత్రి 2వ రోజు: బ్రహ్మచారిణి దేవి

దధానా కరపద్మాభ్యామక్షమాలకమండలు|

దేవి ప్రసీదతు మయి బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా॥
ఈ మంత్రం జ్ఞానం మరియు భావ బలాన్ని పొందడానికి జపిస్తారు.

నవరాత్రి 3వ రోజు: చంద్రఘంట దేవి

పిండజ ప్రవరారూఢా చండకోపాస్త్ర కైర్యుతా |

ప్రసాదం తనుతే మహ్యం చంద్ర ఘంష్టేతి విశ్రుతా ||
విజయం మరియు గౌరవం కోసం ఈ మంత్రాన్ని జపించాలి. మంత్రం ద్వారా ప్రతికూల శక్తులన్నీ తొలగిపోతాయి.

నవరాత్రి 4వ రోజు: కూష్మాండ దేవి

సురసమ్పూర్ణకలశం రుధిరాప్లుతమేవ చ ।

దధానా హస్తపద్మాభ్యాం కూష్మాణ్డా శుభదాస్తు మే ॥
ఈ మంత్రం సాధన మార్గంలో వచ్చే అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది మరియు జీవితంలో మంచి శ్రేయస్సును తీసుకువస్తుంది.

నవరాత్రి 5వ రోజు: స్కందమాత దేవి

సింహాసనగతా నిత్యం పద్మాశ్రితకరద్వయా |

శుభదాస్తు సదా దేవి స్కంద మాతా యశశ్వినీ ||

భక్తులు కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడం కోసం ఈ మంత్రాన్ని పఠిస్తారు.

నవరాత్రి 6వ రోజు: కాత్యాయని దేవి

కాత్యాయని మహామాయే మహాయోగిన్యధీశ్వరీ ।

నన్ద గోపసుతం దేవిపతిం మే కురు తే నమః ॥
సంతోషకరమైన వైవాహిక జీవితం కోసం ఈ మంత్రాన్ని పఠించండి. ఈ మంత్రం ద్వారా, భక్తులు సంతోషకరమైన మరియు ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చు.

నవరాత్రి 7వ రోజు: కాళరాత్రి దేవి

వామ్ పాడొల్ల సల్లోహలతా కణ్టక భూషణా |

వర్ధన మూర్ధ ధ్వజా కృష్ణ కాళరాత్రి భార్యంకరీ ||
బలాన్ని పెంపొందించడానికి మరియు శత్రువులపై విజయం సాధించడానికి ఈ మంత్రాన్ని పఠించండి.

నవరాత్రి 8వ రోజు: మహాగౌరి దేవి

శ్వేతే వృషే సమారూఢా శ్వేతాంబరధరా శుచిః |

మహాగౌరీ శుభం దద్యాన్త్ర మహాదేవ ప్రమోదదా ||

జీవితంలో శాంతి మరియు ఆనందం కోసం ఈ మంత్రాన్ని జపించండి.

నవరాత్రి 9వ రోజు: సిద్ధిదాత్రి దేవి

సిద్ధగధర్వ యక్షాద్యైరసురైరామరైరపి ।

సేవామాన సదా భూయాత్ సిద్ధిదా సిద్ధిదాయిని.

ఈ మంత్రాలన్ని పఠించడం వల్ల మీ జీవితంలో కష్టాలు తొలగి సుఖ శాంతులతో వర్దిల్లుతారు..