అంతరిక్షం

2030 లో మార్స్ పై లాండ్ అవనున్న మానవుడు..!

అవును.. 2030 లో మార్స్ మీదికి మనిషి వెళ్లడానికి మార్గం సుగుమమైంది. ఎందుకంటే.. మార్స్ మీదికి మానవ సహిత యాత్ర సులభం కావడం కోసం ఇన్ సైట్ కృషి చేయనుంది. ఈ ఇన్...

తాజా వార్తలు

టూరిజం

ఆరాధన

వింతలు విశేషాలు

you may like

Secured By miniOrange